ΕΣΠΑ 2023-2024

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 

Υπό σύσταση και νεοσύστατες (επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερους από 12 μήνες) επιχειρήσεις που:

 

- Θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) όπως θα καθοριστούν στην προκήρυξη του προγράμματος. 

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

 

- Θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (προϋπολογισμός έργου μείον ποσό επιδότησης = ιδιωτική συμμετοχή) σε ποσοστό που θα οριστεί στην προκήρυξη του προγράμματος 

 

- Θα προσκομίσουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ ελάχιστο κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής (σε περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ανέγερση ή αποπεράτωση κτιρίου)

 

- Θα προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης της επένδυσης (πχ συγκεκριμένο οικόπεδο), στοιχεία δικαιωμάτων χρήσης επί του ακινήτου (πχ κυριότητα, μίσθωση) και βεβαίωση χρήσεων γης

 

- Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην περιφερειακή ενότητα Μυκόνου και στον Δήμο Θήρας (πλην Θηρασιάς).

 

- Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους 

  

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ.

 

 

Ποσοστό  ενίσχυσης: 45%-50%

 

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων:

 

  • ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

 Ξενοδοχεία

- Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω -δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

 

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

 

- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

  • ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

- Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματατουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτιαδιαμερίσματα - Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

- Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (αναμένεται). 

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 

- Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

- Λοιπός Εξοπλισμός

- Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

- Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

- Τεχνικές Μελέτες

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

- Μεταφορικά Μέσα

- Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

Περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων: αναμένεται

 

Ως μικρομεσαίες ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατομμύρια ή ισολογισμό κάτω από 43 εκατομμύρια.

 

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση (όχι με σειρά προτεραιότητας). Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην προκήρυξη. Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

 

Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης

 

Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.