Προσθήκη καθ'ύψος υπό εξέλιξη

Προσθήκη καθ'ύψος σε υπάρχον κτίριο.